Beleid consuba

Privacy verklaring

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Consuba of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer
Orlando Tjon
Onderneming
Consuba
Bezoekadres
Charlotte van Pallandtrade 4
2907 MP Capelle aan den IJssel
E-mail
info@consuba.com
Telefoonnummer
06 - 55 36 82 05
KvK-nummer
24493726
Consuba is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Consuba is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Consuba, waaronder consuba.com.

Consuba verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Consuba opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Consuba. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Consuba om de overeenkomst uit te voeren.

Consuba gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Consuba altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor je ondanks herhaaldelijk verzoek, niet mogelijk jouw gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij opslaan

Door Consuba worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:
  1. Voor de uitvoering van de overeenkomst: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  2. Voor het betalen en afhandelen van de facturen: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en/of creditcardgegevens en ordernummer;
  3. Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: naam en e-mailadres;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor je te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@consuba.com.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
  1. In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij op grond van een wettelijke regeling of bepaling persoonsgegevens langer bewaard moeten worden;
  2. In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaar na het betalen van de factuur. Indien sprake is van meerdere facturen worden persoonsgegevens bewaard tot 24 maanden na het betalen van de laatste factuur.
  3. In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: dertig dagen na het versturen van de offerte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Consuba gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Consuba, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maak Consuba gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Daarnaast verkrijgt Consuba opdrachten van een opdrachtgever via een broker of intermediair. Persoonsgegevens verkregen van de broker of intermediair worden slechts gebruikt ten behoeve van de dienst die consuba uitvoert voor de opdrachtgever. Consuba treedt dan op als verwerker in de zin van de AVG. Indien je inzage wenst in de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden ten behoeve van de opdracht kun je contact opnemen via info@consuba.com.

Zwarte lijst

Het staat Consuba vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Consuba ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Consuba. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Consuba. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Consuba;

Het staat Consuba daarnaast vrij personen van de site te weren die op bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemelde zwarte lijsten staan, in het bijzonder zwarte lijsten met betrekking tot wanbetalers.

Aanvullende vragen?

Stel je vraag per mail of neem telefonisch contact met ons op!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak kennis met Orlando Tjon. Vul het contactformulier in of maak gebruik van onderstaande contactmogelijkheden.
Stuur ons een bericht